CORONAVIRUS : update 8 - Exitstrategie en hervatten van de clubtrainingen. Nog eens de puntjes op de i.

Komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel? Misschien wel, maar de tunnel is nog lang en het lichtje dat in de verte schijnt is nog zeer flauw. Dit blijkt ook uit de persconferentie die de Nationale Veiligheidsraad vrijdag 24 april gegeven heeft en waarbij hij zijn zogenaamde exitstrategie toegelicht heeft.

De communicatie van de Veiligheidsraad begon zeer klaar en duidelijk: zolang de Veiligheidsraad niet expliciet aangeeft dat een bestaande maatregel opgeheven wordt, blijft deze maatregel onverkort verder van kracht. Dit is het uitgangspunt van de exitstrategie en daarmee is voor dit ogenblik naar de atletiekclubs ineens het belangrijkste gezegd. Aangezien er naar de mogelijkheid tot het organiseren van clubtrainingen door de overheid nog niets gecommuniceerd werd, blijven de huidige maatregelen gewoon verder gelden.

Verder voorziet de Nationale Veiligheidsraad een exitstrategie in 4 fases. Hierna vind je in het kort de punten die impact hebben op het sportgebeuren.

FASE 1a : vanaf maandag 4 mei

  • Fysieke activiteit in open lucht is, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, ook toegestaan met maximaal twee andere personen (tegenover één nu) en dit op voorwaarde dat fysieke afstand van minstens 1,5 m altijd gerespecteerd wordt. Deze regel is inclusief een eventuele trainer.
  • We moeten ons ook niet langer beperken tot wandelen, fietsen of lopen. Ook andere contactloze sporten zijn toegestaan. Enkele voorbeelden: tennis, atletiek, vissen, kajakken, golf,... Het blijft evenwel verboden om gedeelde douches, kleedkamers of cafetaria’s te gebruiken.

Zoals je kan zien is tot spijt van wie het benijdt en die dit anders geïnterpreteerd had, van een georganiseerde training nog altijd geen sprake. Je mag al wel individueel trainen, samen met twee trainingsmaten (of één trainingsmaat en je trainer). Echter een gezamenlijke training met gans je trainingsgroep is nog niet toegestaan. Dit zou naar social distancing practisch ook niet te organiseren zijn, zeker niet als er ook nog eens andere trainingsgroepen aanwezig zouden zijn die dan misschien ook nog eens andere disciplines beoefenen.

FASE 1b : vanaf maandag 11 mei

De Nationale Veiligheidsraad beraadt zich momenteel nog over de toekomst van sportwedstrijden en –competities en zal tegen 11 mei hierover meer duidelijkheid verschaffen.

FASE 2 : vanaf maandag 18 mei

Tegen 18 mei wordt onderzocht of ploegsporten in de buitenlucht mogelijk zullen zijn, maar alleen dan nog maar in clubverband en met respect voor bepaalde consignes. Hierbij bedoelt men met ploegsporten bv. voetbal, hockey, … In principe hoort atletiek daar niet bij maar men verwacht/hoopt dat men tegen dan ook t.a.v. de atletieksport een standpunt gaat innemen m.b.t. eventuele heropstart van georganiseerde clubtrainingen.

FASE 3 : vanaf maandag 8 juni

Niets specifieks voorzien naar sport toe.

Zoals jullie kunnen merken wordt er naar sportbeoefening voorlopig nog bitter weinig versoepeling voorzien. Veel perspectief naar een heropstart van de clubactiviteiten is er voorlopig dus nog niet.

 

Bovenop de federale maatregelen staat het elke lokale overheid of sportfederatie vrij eigen, striktere regels op te leggen (een versoepeling van federale richtlijnen door lokale overheden of sportfederaties is niet toegestaan).

Zo mochten we van de gemeente Duffel afgelopen dagen twee mails ontvangen. Hierna vinden jullie de inhoud integraal terug:

Mail 1

Beste verenigingen en organisatoren,

Naar aanleiding van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag, kwam op 27 april de Duffelse Corona-cel opnieuw samen om de maatregelen tegen het Corona-virus te herbekijken. Tijdens dit overleg werd beslist om de Duffelse locaties langer gesloten te houden:

  • De uitleendienstlocaties binnen de scholen (turnzalen en refters) blijven al zeker gesloten tot en met 30 juni. Dit om de terug opstartende scholen in hun aparte ‘bubbel’ te houden en geen externe bezoekers op deze locaties toe te laten.
  • Cinema Plaza blijft gesloten tot en met 5 juli.
  • Alle andere locaties blijven momenteel gesloten tot 8 juni.

Een up-to-date-lijst van de maatregelen kan je vinden op www.duffel.be/corona.

Bedankt voor jullie begrip!

De actie #Duffelhelpt blijft uiteraard ook nog verder lopen. Heb je zelf hulp nodig of wil je andere Duffelaars helpen, laat het ons weten via www.duffel.be/duffelhelpt!

 #Samentegencorona

Mail 2

Naar aanleiding van de federale beslissing om Atletiek-activiteiten terug toe te laten, wil ik bij deze bevestigen dat dergelijke activiteiten op het Duffels sportcentrum ook mogen plaatsvinden vanaf 4 mei. Uiteraard mits naleving van de voorwaarden (maximaal met 3 personen, anderhalve meter afstand houden,...).

In geen geval mag er door de club iets georganiseerd worden. Ook het uitlenen van jullie eigen materiaal aan de atleten wordt in deze fase nog niet toegelaten. Dit omdat via dat gedeelde materiaal het virus zich verder zou kunnen verspreiden.

Deze mails laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Vanuit de lokale overheid mogen er sowieso geen clubtrainingen georganiseerd worden, noch mag men gebruik maken van enig trainingsmateriaal en dit waarschijnlijk al tot 8 juni. De gemeente Duffel beschouwt de sportaccommodatie immers als recreatiezone. Om die reden heeft ze het sportcentrum (in tegenstelling tot andere gemeentes) van bij aanvang van de coronacrisis open gehouden voor het grote publiek, wat een toe te juichen beslissing is op voorwaarde dat iedereen de regels respecteert. De publieke gebouwen daarentegen blijven tot 8 juni zeker gesloten. Dit betekent concreet dat we tot dan geen toegang hebben tot het secretariaat, WC’s, kleedkamers, powerlokaal, garage waar het materiaal bewaard wordt, … Het organiseren van clubtrainingen zou onder die omstandigheden (publieke toegankelijkheid, gesloten sanitair en kleedkamers, geen gebruik van materiaal,…) sowieso practisch moeilijk zijn. Personen die zich toch op één of andere wijze toegang verschaffen tot deze gebouwen kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Vanuit de club respecteren we deze beslissing en we zullen hier nauwgezet mee op toekijken.

Voor het toepassen van deze regels rekenen wij dan ook uiteraard op voldoende burgerzin en verantwoord gedrag van ál onze trainers en atleten, niemand uitgezonderd. Het is immers zo dat als we met z’n allen ons aan de regels houden, we er ook met z’n allen kunnen uitkomen. Vooral onze trainers moeten als volwassenen een voorbeeldfunctie zijn voor onze atleten. Zij moeten immers in staat zijn dit voldoende rationeel te benaderen, zeker als je ook nog eens tot een risicogroep zou behoren. Wij hopen dan ook dat iedereen zich loyaal gedraagt tegenover onze club alsook de maatregelen ons opgelegd en niet door lichtzinnig en eigengereid gedrag de club in diskrediet brengen.

Mocht de federale overheid én de atletiekfederatie tegen 18 mei beslissen dat georganiseerde clubtrainingen (evenwel onder strikte voorwaarden) terug mogelijk zijn, dan zullen wij het als clubbestuur niet nalaten overleg te plegen met de gemeente Duffel voor een eventuele versoepeling van hun regels zodanig dat ook wij de clubtrainingen eerder dan 8 juni kunnen hervatten.

 

En bij deze zijn we bij de VAL aangekomen. Uiteraard denkt onze sportfederatie ook na over een exitstrategie en hoe we stilaan moeten terugkeren naar het “normale clubleven”. Als club krijgen we wekelijks de “officiële berichten” toegezonden. We willen jullie hun bevindingen bij deze niet onthouden. In bijlagen (pdf-bestanden) vinden jullie de laatst ontvangen berichten. Je kan deze ook terugvinden op de website van de VAL zelf. Voor zij die het anders zouden interpreteren, ook voor de VAL is het duidelijk dat georganiseerde clubtrainingen voorlopig nog niet aan de orde zijn. Zie hiervoor ook de quote van de algemeen directeur van de VAL, Ludwig Peetroons. Wel willen zij hun visie al meegeven over hoe we best trainingen aanpakken van zodra daar groen licht voor wordt gegeven. Dit is dus al zeker niet vanaf 4 mei.